بلاگ / بایگانی برچسب «خدمات مالی»
مالیات بر دخانیات و سیگار

این نوع مالیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است.میزان این مالیات و تاثیر آن بر سلامت افراد جامعه و میزان قاچاق مواد دخانی و تاثیر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش است.

ادامه مطلب