استاندارد های حسابداری

استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی

استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و دارایی های احتمالی

استاندارد حسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

استاندارد حسابداری شماره 6 گزارش عملکرد مالی

استاندارد حسابداری شماره 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا

استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلندمدت

استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود

استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تأمین مالی

استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری

استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاریها

استاندارد حسابداری شماره 16 آثار تغییر در نرخ ارز

استاندارد حسابداری شماره 17 داراییهای نامشهود

استاندارد حسابداری 18 صورتهای مالی جداگانه

استاندارد حسابداری شماره 19 ترکیبهای تجاری

استاندارد حسابداری 20 سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص

استاندارد حسابداری شماره 21 حسابداری اجاره ها

استاندارد حسابداری شماره 22 گزارشگری مالی میان دوره ای

استاندارد حسابداری شماره 23 حسابداری مشارکتهای خاص

استاندارد حسابداری شماره 24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

استاندارد حسابداری شماره 25 گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیتهای کشاورزی

استاندارد حسابداری شماره 27 طرحهای مشایای بازنشستگی

استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى

استاندارد حسابداری شماره 29 فعالیتهای ساخت املاک

استاندارد حسابداری شماره 30 سود هر سهم

استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

استاندارد حسابداری شماره 32 کاهش ارزش دارایی ها

استاندارد حسابداری شماره 33 مزایای بازنشستگی کارکنان

استاندارد حسابداری 34 رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات

استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد

استاندارد حسابداری 36 ابزارهای مالی: ارائه

استاندارد حسابداری 37 ابزارهای مالی: افشا

استاندارد حسابداری 38 ترکیبهای تجاری

استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی

استاندارد حسابداری 40 مشارکتها

استاندارد حسابداری 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

استاندارد حسابداری 42 اندازه گیری ارزش منصفانه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.